Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Mersis numarası 0593011012200015 olan Kuralkan Bilişim Otomotiv San. Ve Dış Tic. A.Ş. (“Kuralkan”) olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Kuralkan ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde; kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarabileceğiz. İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

 

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

Kişisel Veriler; hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak Kuralkan’ın, insan kaynakları politikalarının, ticari ortaklıklarının, yönetim ve satış faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, ürün ve hizmetlerinden Kişisel Veri Sahiplerinin en iyi şekilde faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi, kendisine talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması, etkinlik yönetimi, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları kapsamında yurtiçinde ki ve yurt dışında ki Kuralkan ortakları-iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından elde edilmekte veya bunlarla paylaşılmakta, kaydedilmekte, elektronik sistemlerine aktarılmaktadır. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen özel şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Kuralkan tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ ÖZEL DURUMLAR

Kuralkan tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Kuralkan binalarında, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde kamera ve yüz tanıma özellikli güvenlik kameralarıyla izleme faaliyeti ile personel ve misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik biyometrik verilerin de kaydedilmesi süretiyle kişisel veri işleme faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Kuralkan tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.

Ayrıca Kuralkan tarafından Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, yukarıda ifade edilen kamera ile izleme faaliyetine ilişkin pek çok yöntem ile kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Kuralkan tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; internet sitesinde (…………………………………………………………………………. İş bu Politika yayımlanmakta ve izlemenin yapıldığı alanlara izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır. Ayrıca, Kuralkan, Kanun’un 4.maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

Ayrıca Kuralkan tarafından, veri sahibinin meşru menfaatleri ile güvenliğin sağlanması ve Politika’da belirtilen amaçlarla, Kuralkan bina ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Misafir olarak Kuralkan binalarına gelen kişilerin isim, soy isim, T.C. kimlik numarası, araç plaka bilgisi vs. elde edilirken; Kuralkan nezdinde tesis içine veya girişlerine asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir. Ayrıca Kuralkan personellerinin işe giriş ve çıkışlarının takibi amacıyla ve gizlilik sözleşmesi kapsamında açık rızalarının alınması suretiyle parmak izi kaydı yapılmakta ve işbu veriler de yalnızca bu amaca özgü olarak işlenmektedir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanun’un amacını düzenleyen 1. Madde ile Kanun’un kapsamını düzenleyen 2. Madde’ye uygunluğunun denetimi amacıyla, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, çağrı merkezi, Kuralkan internet sitesi, mobil uygulama gibi muhtelif yollardan, Politika’da yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde , KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında; yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için toplanır ve Kuralkan veya Kuralkan tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

 

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu Uyarınca Hakları

Kuralkan, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Veri Sahibinin; Kanun’un 11.maddesi uyarınca Kişisel Veriler’i alınan kişilere; Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunu bildirmek isteriz. Ayrıca Kişisel Veri Sahipleri; sayılan haklarına ilişkin taleplerini, kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Kuralkan’a ücretsiz olarak iletebileceklerdir:
a) Veri sahibince ıslak imzalı açık talebini ve iletişim bilgilerini içeren belgeyi bizzat elden veya noter aracılığı ile; Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Yolu No:206 Tuzla/İstanbul adresine iletilmesi,
b) Veri sahibi açık talebini ve iletişim bilgilerini içeren belgeyi, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzası ile imzalandıktan kuralkanbilisimotomotiv@hs02.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi durumunda Kuralkan, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.
Kuralkan’ ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

icon-arrow-prev icon-arrow-next